• Christmas Gift, White elephant gift ideas, Photo_Chia-Obama
Obama Chia Pet, President Obama, novelty gifts, image of novelty item, Us president
Obama Chia Pet, President Obama, novelty gifts, image of novelty item, Us president

Growing your Chia is as easy as 1 – 2 – 3

1. Soak Your Chia

Obama Chia Pet, President Obama, novelty gifts, image of novelty item, Us president

2. Spread Your Seeds

Obama Chia Pet, President Obama, novelty gifts, image of novelty item, Us president

3. Watch It Grow

Obama Chia Pet, President Obama, novelty gifts, image of novelty item, Us president